សំណើរបស់លោក អៀង សារី សុំដាក់ការសង្កេតប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ ពីបន្ទប់រង់ចាំពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពលោក អៀង សារី សម្រាប់ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

Date: 5 ធ្នូ 2012