ចម្លើយតបរបស់អៀង សារី ចំពោះ សំណើរបស់មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសុំបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរទាក់ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទដោយបង្ខំ

Date: 11 សីហា 2009