ចម្លើយរបស់អៀង សារីចំពោះសំណើ​របស់​ សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំចាត់តាំងអ្នកជំនាញ

Date: 15 មករា 2010