ការដាក់ឯកសារយោងបន្ថែមដែលមេធាវីការពាររបស់លោក អៀង សារី បានពឹងផ្អែកទៅលើនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើអំណះអំណាងដោយផ្ទាល់មាត់ទៅលើ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន

Date: 7 កក្កដា 2008