ការដាក់ឯកសារមុនការជំនុំជម្រះ

Sorted By:
 214 Results

Summary of IENG Sary’s October 2010 Appeal Against Extension of Provisional Detention

Date: 22 តុលា 2010

Summary of Request to the Pre-Trial Chamber to Forbid the Trial Chamber from Accessing the Case File Until it is Seized with the Case

Date: 1 តុលា 2010

Summary of IENG Sary’s Request to be Provided with Clarification and Disclosure Regarding International Co-Investigating Judge Lemonde’s Remarks at the OCIJ Press Conference on 16 September 2010 Announcing the Issue of the Closing Order

Date: 29 កញ្ញា 2010

Summary of IENG Sary’s Motion to Compel International Co-Investigating Judge Lemonde to Provide Clarification and Disclosure Regarding his Remarks at the OCIJ Press Conference on 16 September 2010 Announcing the Issue of the Closing Order

Date: 28 កញ្ញា 2010

Summary of Expedited Request for Extension of Page Limit to Appeal the Jurisdictional Issues Raised by the Closing Order

Date: 17 កញ្ញា 2010

Summary of IENG Sary’s Appeal Against the OCIJ’s Order Rejecting IENG Sary’s Application to Seize the Pre-Trial Chamber with a Request for Annulment of all Investigative Acts Performed by or with the Assistance of OCIJ Analyst [XXXX] and OCIJ Legal Officer [XXXX] and IENG Sary’s Application to Seize the Pre-Trial Chamber with a Request for Annulment of all Evidence Collected from the Documentation Center of Cambodia & Expedited Appeal Against the OCIJ Rejection of a Stay of the Proceedings

Date: 15 កញ្ញា 2010

សំណើរបស់លោក អៀង សារី សុំដាក់ជាបឋមតែមួយភាសាសិន នូវបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់គាត់ប្រឆាំងនឹងការបដិសេធរបស់ កសចស លើសំណើរបស់គាត់សុំឱ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះធ្វើមោភាពកិច្ចស៊ើបសួរទាំងអស់ ដែលបានធ្វើឡើងដោយ ឬដោយមានជំនួយពីលោក David Boyle និងលោក Stephen Heder និងសំណើរបស់លោក អៀង សារី សុំឱ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះធ្វើមោភាពភស្តុតាងទាំងឡាយដែលប្រមូលពីមជ្ឍមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

Date: 13 កញ្ញា 2010

Summary of IENG Sary’s Expedited Appeal Against The OCIJ’s Decision Refusing to Accept the Filing of IENG Sary’s Response to the Co-Prosecutors’ Rule 66 Final Submission and Additional Observations, and Request for Stay of the Proceedings

Date: 6 កញ្ញា 2010

បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងការបដិសេធតាមការសន្មតរបស់ កសចស លើសំណើសុំរបស់គាត់​ សុំឱ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះធ្វើមោឃៈភាពកិច្ចស៊ើបសួរ ដែលធ្វើឡើងដោយ ឬមានជំនួយពីលោក Stephen Heder និង David Boyle និងសំណើ អៀង សារី សុំឱ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះធ្វើមោឃៈភាពភស្តុតាងទាំងឡាយដែលប្រមូលពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

Date: 3 កញ្ញា 2010

ANNEX 1 to IENG Sary’s Appeal against OCIJ’s decision refusing to accept Ieng Sary’s Response to the Co-prosecutors’ rule 66 final submission and additional observations (OCIJ decision rejecting IENG Sary’s response to the Co-Prosecutors’ Rule 66 final submission and additional observations)

Date: 2 កញ្ញា 2010