សេចក្តីសង្ខេបបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដែលមានគោលដៅបដិសេធដោយចេតនារបស់ក.ស.ច.ស. ទៅលើសំណើសុំឱ្យអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រពិនិត្យសុខភាពលោក អៀង សារី ដើម្បីសម្រេចពីសម្បទានក្នុងការចូលរួមក្នុងសវនាការ

Date: 3 កក្កដា 2008